Registratie van persoonsgegevens

ParaGo is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.
Wanneer u zich aanmeldt voor behandeling of andere diensten bij ParaGo, registreren wij uw persoonlijke en medische gegevens. Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan die voor onze werkzaamheden noodzakelijk zijn en/of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Wij registreren de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia (naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer, e-mailadres) ten behoeve van identificatie, dossierkoppeling en eventuele facturatie.
  • Verzekeringsgegevens -verkregen via Vecozo- ten behoeve van het declaratieproces bij uw zorgverzekeraar.
  • Verwijzingen en rapportages t.b.v. (para)medici en/of andere zorgverleners.

Ondersteunende geautomatiseerde systemen

ParaGo gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

  • Elektronisch Cliënten Dossier ONS van Nedap: voor het vastleggen van de voortgang van uw behandeling.

ParaGo neemt geen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Wij werken dus niet met besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ParaGo) tussen zit.
Wij gebruiken op onze website alleen cookies om uw ervaring te verbeteren en om het gebruik van onze website te analyseren.

Uw behandeldossier

Uw behandelaar maakt een behandeldossier aan. Wij bewaren dit dossier 15 jaar (wettelijke termijn). Na deze termijn worden het dossier en uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.
Het is altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien, gegevens te corrigeren of te verwijderen of een kopie van uw dossier mee te krijgen, bijvoorbeeld als u naar een andere zorgverlener gaat. U kunt een verzoek daartoe doen bij uw behandelaar of sturen naar info@parago.nl (geen beveiligde verbinding).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Naast uw behandelaar kunnen ook andere medewerkers toegang krijgen tot uw gegevens.
Elke waarnemend behandelaar krijgt toegang tot uw behandeldossier.
De medewerkers van de financieel economische afdeling van de DrieGasthuizenGroep hebben toegang tot uw persoonsgegevens om behandelingen te kunnen declareren. Zij kunnen uiteraard niet in uw behandeldossier kijken.
 
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en beroepsgeheim, en daarmee de verplichting om te zwijgen over de informatie en kennis die hen wordt toevertrouwd.
 
Wij stellen uw huisarts en/of behandelend specialist op de hoogte dat u bij ons in behandeling bent. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken wij geen gegevens of informatie uit uw dossier aan derden.
Wij zullen nooit gegevens delen of verkopen aan derden behoudens de eerder genoemde partijen.

Bezwaren en klachten

Wanneer u bezwaar heeft tegen bovenstaande, kunt u uw bezwaren kenbaar maken tijdens uw eerste afspraak bij de behandelaar.
Indien u van mening bent dat er op een onjuiste manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, neem dan contact op met uw behandelaar of via info@parago.nl (geen beveiligde verbinding).
 
ParaGo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens ParaGo

Naam: ParaGo
Adres: Rijnstraat 71, 6811 EZ Arnhem
Postadres: Postbus 2023, 6802 CA Arnhem
Website:  www.parago.nl
E-mailadres (geen beveiligde verbinding): info@parago.nl
Telefoon: 026 3835223

ParaGo bestaat sinds september 2015 en is een vennootschap van de organisaties DrieGasthuizenGroep, Innoforte en Insula Dei Huize Kohlmann.
ParaGo maakt gebruik van de diensten van Claudia Benning, functionaris gegevensbescherming bij de DrieGasthuizenGroep. ParaGo heeft daartoe een overeenkomst met de DrieGasthuizenGroep. Claudia Benning is bereikbaar via claudia.benning@driegasthuizengroep.nl.